Day: November 27, 2020

ลูกสาวคนจีนลูกสาวคนจีน

     เรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวคนจีน คนจีนสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยสนใจลูกสาวสักเท่าไหล่เพราะว่า ลูกสาวที่เค้าคิดคือ ผู้หญิงนั้นต้องออกเรือน ไม่ต้องเก่งด้านการศึกษา ไม่ต้องเก่งด้านการหาเงิน มีหน้าที่คอยดูแลงานบ้านเป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้หญิงต้องแต่งงานออก                เริ่มเรื่องมาจากเข็มลูกสาวคนกลางของบ้านคนจีนหลังหนึ่งเธอนั้นมีพี่ชายและน้องชาย ซึ่งพ่อแม่ของเค้าไม่เคยสนใจเธอเลย เธอนั้นต้องทำงานบ้านทุกอย่างนั้นคนเดียวมาตลอด ไม่ว่าข้าวของก็ต้องใช่ต่อจากพี่...